ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทั [04 กันยายน 2566 10.11 น.] อ่าน 136
กิจกรรมพิธีไหว้ครู [09 สิงหาคม 2565 10.00 น.] อ่าน 472
#มาตรการเปิดเทอม 1/2565 [18 พฤษภาคม 2565 10.36 น.] อ่าน 6
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้ [15 มีนาคม 2565 09.43 น.] อ่าน 37
#พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น #ประจำปี 2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565 14.48 น.] อ่าน 3
แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ภายใต้การ [12 มกราคม 2565 15.16 น.] อ่าน 451
แนวทางการเตรียมการเปิดกาดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโด [02 พฤศจิกายน 2564 12.51 น.] อ่าน 292
วันฉัตรมงคล 2564 ประวัติวันฉัตรมงคล [04 พฤษภาคม 2564 15.48 น.] อ่าน 625
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ) [04 พฤษภาคม 2564 12.46 น.] อ่าน 81
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [09 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น.] อ่าน 64