• ประวัติ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
  •              โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม  เลขที่ 158  หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13    (ตรัง-กระบี่) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2526 เนื่องจากสภาตำบลได้พิจารณาเห็นว่าตำบลลำภูรามีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในรัศมีโดยรอบ 10 กิโลเมตร  และจำนวนหลายโรงเรียน จึงเห็นว่าควรจะมีโรงเรียนมัธยมศึกษา   เพื่อเปิดรับนักเรียนในท้องถิ่น  อันเป็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก่ผู้ปกครองอีกด้านหนึ่ง  จึงได้เสนอเรื่องราวต่อศึกษาธิการอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับโดยมี  “นายพร ศรีไตรรัตน์”  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังในสมัยนั้น เป็นผู้สนับสนุน  และประสานงาน  วันที่ 24 มีนาคม 2526 กรมสามัญศึกษา ได้มีโทรเลขแจ้งให้จังหวัดดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2526 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่กำหนดไว้  ทางโรงเรียนจึงเสนอเรื่องต่อกรมสามัญศึกษา เพื่อทำการขยายชั้นเรียน กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน รวมมีทั้งหมด 3 ห้องเรียน  วันที่ 23 พฤษภาคม 2526   กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้  “นายจบ แก้วพิบูลย์”    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำผุดมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ   “ผู้บริหารโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์”  เป็นคนแรกและได้เดินทางมารับงานในวันที่  9 มิถุนายน 2526   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2533    ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  “นายกระจ่าง  รอดความทุกข์”  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง    อำเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์   เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2537  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้“นายสมพงษ์  พิทยาภา”  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2541  "นายพงษ์ศักดิ์  สุขใส"   ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  วันที่ 19 ธันวาคม 2545  "นายประสาร  นวลศรี"   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ มาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 “ นายวรวุธ  น้ำผุด”  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ วันที่ 3 มกราคม 2556 "นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์" รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้แต่งตั้ง "นายนิติพนธ์  ลีละสกุลมีเกียรติ" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเลา มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 "นายจักรี  ฉิมเรือง"  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปรน มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จนถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-04-12 09:16:20 น.

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: นางจิรวรรณ เดชทองคำ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]