• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
 • พันธกิจ  (MISSION)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี

  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

  7. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านลูกเสือ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

  เป้าหมาย

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของหลักสูตร

      - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป

      - ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะของหลักสูตร ในระดับดีขึ้นไป

  2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

      - ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

  3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี

      - ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์กรมอนามัย

  4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

       4.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

       4.2 ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       4.3 ครูร้อยละ 100 พัฒนานวัตกรรมและวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

       4.4 ครูและบุคลากรร้อยละ 100 พัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี

  5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      - มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

      - มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

  7. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะด้านลูกเสือ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

        - ผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะด้านลูกเสือ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  กลยุทธ์   

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

    “ แต่งกายดี  มีจิตอาสา  กิริยานอบน้อม ”

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                 “ โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-07 09:34:14 น.

โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075284250 อีเมล์: [email protected],[email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]